Statūti

 LAF STATŪTI

1.nodaļa. Vispārēji noteikumi

 

1.1. Biedrības nosaukums – Latvijas Armvrestlinga  federācija. Biedrības abreviatūra – LAF. Biedrība ir patstāvīga un neatkarīga organizācija,  kas uz brīvprātības principiem apvieno  armvrestlinga organizācijas un juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar šo sporta veidu.

1.2.            Biedrība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un norēķinu kontu bankā. Kā simboliku Biedrība izmanto ozola siluetu ar vertikālu Latvijas karoga atveidu stumbrā, un zaļu lapotni ar roku satvērienu tajā. Lokveidā virs simbola ar lielajiem  burtiem ir uzraksts LATVIJAS ARMVRESTLINGA FEDERĀCIJA.

1.3.            Biedrība darbojas atklāti, demokrātiski, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.4.            Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Biedrība neatbild par biedra saistībām, biedrs neatbild par Biedrības saistībām.

1.5.            LAF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.6.            Visi gadījumi, kurus neregulē šo statūtu noteikumi, var tikt regulēti Biedrības pārvaldes institūciju lēmumos atbilstoši šajos statūtos noteiktajai institūciju kompetencei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbība

 

2.1. LAF misija – veicināt, aizsargāt un popularizēt armvrestlinga attīstību, sekmēt sabiedrības veselības nostiprināšanu Latvijā.

2.2. LAF mērķi:

2.2.1 organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus armvrestlinga attīstībai Latvijā;

2.2.2. sagatavot Latvijas izlases komandas dalībniekus armvrestlingā un nodrošināt to piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārzemēs;

2.2.3. pārstāvēt Latviju Eiropas un Pasaules armvrestlinga organizācijās.

2.3. LAF uzdevumi:

2.3.1. Veicināt armvrestlinga klubu izveidi un attīstību Latvijā;

2.3.2. rīkot vietēja un starptautiska mēroga sacensības armvrestlingā;

2.3.3. sadarboties ar Latvijas augstskolu mācībspēkiem, sporta nozares speciālistiem – to apmācība armvrestlingā, ar mērķi veicināt sabiedrības harmonisku fizisko attīstību;

2.3.4. aktīvi sadarboties ar European armwrestling federation (EAF) un World armwrestling federation (WAF), būt tās pilntiesīgiem biedriem.

2.4. Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru naudas, ienākumi no šajos statūtos noteiktās darbības, ziedojumi un citi ienākumi, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.

2.5. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LAF teritoriālās un citas

struktūrvienības.

2.6. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAF

regulē struktūrvienību nolikums, ko apstiprina LAF biedru sapulce.

3.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

 

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un vēlas aktīvi darboties šo mērķu sasniegšanā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

3.2.Lēmumu par biedra uzņemšanu LAF pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, aicina pieteicēja pārstāvi un dod viņam vārdu  viedokļa paušanai. Pieteicēja pārstāvja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā, pa pastu,  paziņo pieteicējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no lēmuma  pieņemšanas brīža.

3.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei, mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža.  Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts LAF. Atkārtotu pieteikumu drīkst iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc biedru kopsapulces lēmuma saņemšanas.

3.4. Biedrs var jebkurā laikā  izstāties no LAF rakstveidā paziņojot par to valdei.

3.5. Biedrības biedri maksā biedru naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.6. Biedru var izslēgt no LAF ar valdes lēmumu, ja:

3.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

3.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

3.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.7. Jautājumu par LAF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, aicinot izslēdzamā biedra pārstāvi un dodot viņam vārdu viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra pārstāvja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par biedra izslēgšanu no LAF un šī lēmuma motivāciju paziņo rakstveidā, nosūtot pa pastu, izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

  1. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 

4.1. LAF biedriem ir tiesības:

4.1.1. deliģēt pārstāvi piedalīties LAF pārvaldē;

4.1.2. saņemt informāciju par LAF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.3. piedalīties  visos LAF  organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par  biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.1.4. brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās;

4.1.5. izstāties no LAF, iesniedzot valdei rakstisku pieteikumu.

4.2. LAF biedra pienākumi:

4.2.1. ievērot LAF statūtus, Olimpiskās hartas principus, Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas noteikumus, Pasaules Antidopinga aģentūras un Pasaules  Antidopinga kodeksa  noteikumus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. regulāri maksāt LAF noteikto biedra naudu;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAF mērķu un uzdevumu realizēšanu;

4.2.4. augsti turēt LAF labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj LAF prestižu sabiedrībā.

4.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

  1. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

5.1. Biedru sapulce ir augstākā LAF lēmējinstitūcija.

5.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visu LAF biedru izvirzīti pārstāvji.

5.3. Biedru sapulci sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam.

5.4. Ārkārtas sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LAF biedru, norādot sasaukšanas iemeslus.

5.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojumu par biedru sapulci un tās plānu ievietojot biedrības interneta mājas lapā, kā arī izsūtot biedriem elektroniskas vēstules uz viņu norādīto e – pasta adresi.

5.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

5.7. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

5.7.1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;

5.7.2. LAF prezidenta un revīzijas komisijas ziņojumu noklausīšanās un apspriešana;

5.7.3. LAF gada pārskata apstiprināšana;

5.7.4. LAF gada biedra naudas noteikšana;

5.7.5. attīstības programmu vai darbības virzienu turpmākas darbības pieņemšana un grozīšana;

5.7.6. jautājumu, par valdes locekļiem izmaksājamo atlīdzību, izlemšana;

5.7.7. jautājumu izlemšana, kas skar LAF iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;

5.7.8. LAF valdes priekšsēdētāja (prezidenta), LAF valdes un revidenta ievēlēšana;   

5.7.9. lēmuma pieņemšana par LAF darbības reorganizāciju vai pārtraukšanu.

5.8.LAF biedru sapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt LAF prezidentu, revidentu  vai kādus no valdes locekļiem.

5.9.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

5.10.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.nodaļa. Izpildinstitūcija

 

6.1. LAF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja, kurš arī ir LAF prezidents, valdes priekšsēdētāja vietnieka, LAF ģenerālsekretāra un valdes locekļa. Valdes locekļi tiek ievēlēti uz četriem gadiem. Valdes locekli var ievēlēt atkārtoti. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību, kuru apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

6.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

6.3. Valde nodarbojas ar biedru sapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp biedru sapulcēm. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos. Par valdes sēdēm tiek sniegta informācija un ar valdes sēžu lēmumiem biedrības biedri var iepazīties biedrības interneta mājas lapā.

6.4. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LAF  atsevišķi.

6.5. LAF valde:

6.5.1. sasauc LAF biedru sapulces;

6.5.2. izskata un apstiprina LAF darba plānus un nolikumus;

6.5.3. LAF valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.

6.6. LAF valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienāda balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss.

6.7.LAF valdes sēdes ir atklātas.

6.8.LAF prezidents:

6.8.1. vada LAF biedru sapulces, ja vien netiek ievēlēts cits biedru sapulces vadītājs, sasauc un vada LAF valdes sēdes,

6.8.2. prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viceprezidents.

 

7.nodaļa. Revidents

 

7.1.            LAF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

7.2.            LAF revidents nevar būt LAF valdes loceklis.

7.3.            Revidents:

7.3.1.veic LAF mantas un finansu līdzekļu revīziju;

7.3.2.      dod atzinumu par LAF budžetu un gada pārskatu;

7.3.4.      izvērtē LAF grāmatvedības un lietvedības darbu;

7.3.5.      sniedz ieteikumus par LAF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

7.4 Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

7.5.            Biedru sapulce apstiprina LAF gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 

  1. nodaļa. Atbalstītāji

 

8.1. Biedrības darbībā var piedalīties Atbalstītāji – fiziskas vai juridiskas personas, kas finansiāli vai citādā veidā atbalsta Biedrības darbību.

8.2. Lai kļūtu par biedrības Atbalstītāju, personai jāiesniedz rakstisks pieteikums, kura formu apstiprina biedru padome.

8.3. Atbalstītāju pienākumi:

8.3.1. ievērot Biedrības statūtus;

8.3.2. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

8.3.3. pildīt labprātīgi uzņemtās saistības ar Biedrību;

8.3.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

8.4. Atbalstītājam ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs bez balss tiesībām.

 

  1. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana un reorganizācija

9.1. Biedrības darbība var tikt izbeigta:

            9.1. 1. ar biedru kopsapulces lēmumu;

             9.1.2. uzsākot Biedrības bankrota procedūru;

             9.1.3.  ar tiesas nolēmumu.

9.2. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) biedru.

9.3. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija. Likvidāciju veic atbilstoši biedru kopsapulces lēmumam vai tiesas nolēmumam.

9.4. Biedrība var tikt reorganizēta apvienošanas ceļā, Biedrībai pievienojot citu biedrību vai Biedrībai saplūstot ar citu biedrību, tādējādi dibinot jaunu biedrību.

9.5. Biedrība nevar tikt reorganizēta sadalīšanas ceļā.

9.6. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) biedru.

 

 

Biedru sapulces pilnvarotie pārstāvji:

                                   

 

          LAF prezidents                                                                            Normunds Tomsons

 

 

 

          LAF ģenerālsekretārs                                                                  Žanna Čingule

 

        

 

Statūti apstiprināti ārkārtas biedru sapulcē sporta klubā “Veselības fabrika“ Rīgā, Brīvības 214m, 2011. gada 9. oktobrī.